แชนด์ เบารี

แชนด์ เบารี
ภาพ : wikipedia

แชนด์ เบารี (Chand Baori) อยู่ที่รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันได (stepwell) มีบันได 3,500 ขั้น มี 13 ชั้น ความลึก 30 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 800 โดยกษัตริย์แชนด้าเเห่งราชวงศ์ครูนิคัม (King Chanda of Nikumbha) เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งความสุข (Harsidhhi) เทพของศาสนาฮินดู

อาคารที่ประทับพระมหากษัตริย์
ภาพ : wikipedia

เมื่อปี ค.ศ. 800-900 รัฐราชสถานค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนไม่ตก ไม่มีน้ำ เกิดวิกฤติเกษตรกร ประชาชนเพาะปลูกพืชไม่ได้ กษัตริย์แชนด้าสั่งให้สร้างแชนด์เบารี เพื่อที่จะอนุรักษ์น้ำให้มากที่สุด เเชนด์เบารีขึ้นมีอาคารที่ประทับเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จมาเยี่ยมชม ปัจจุบันตัวบ่อชั้นล่างสุดเป็นน้ำสีเขียว ด้านล่างของบ่อนํ้า มีอากาศหนาวเย็น มีอุณหภูมิ 5-6 องศาเซลเซียส คนพื้นเมืองเชื่อว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู้ใต้นํ้า

บ่อน้ำขั้นบันได
ภาพ : wikipedia

ทฤษฎีนักบินอวกาศเสนอว่า บ่อน้ำขั้นบันไดอาจมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้นํ้า โดยกษัตริย์แชนด้าสร้างแชนด์เบารี เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งความสุข เเละเพื่อกักเก็บนํ้า โดยเทพธิดาแห่งความสุขเป็นใคร อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมนุษย์ต่างดาว เพราะเเนะนำการเก็บกักนํ้า เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ

อ้างอิง : wikipedia