พระพุทธเจ้าตรัส มนุษย์ต่างดาวมีจริง

พระพุทธเจ้าตรัส มนุษย์ต่างดาวมีจริง

พระพุทธเจ้า พระนามเดิมในภาษาบาลี สิทธัตถะ โคตมะ ศาสดาเเห่งศาสนาพุทธ ดำรงพระชนมชีพอยู่ระหว่าง 80 ปีก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่มพุทธศักราช ซึ่งเป็นวันปรินิพพาน พระพุทธเจ้าตรัส มนุษย์ต่างดาวมีจริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในจูฬนีสูตร พระไตรปิฎก หน้า ๒๑๕ เล่มที่ ๒๐ ว่า จักรวาลประกอบด้วยดวงจันทร์ โลก ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรไปร่วมกัน มีขุนเขาพระสิเมรุเป็นภูเขาทิพย์ที่เห็นได้เฉพาะผู้มีอภิญญา มีทวีป ๔ อันได้แก่ ชมพูทวีป, อปรโคยานทวีป, อุตรกุรุทวีป, ปุพพวิเทหทวีป

๑. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสิเมรุ มีธาตุมรกตอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเมรุ แสงสะท้อนของธาตุมรกตทำให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของชมพูทวีปมีสีน้ำเงินแกมเขียว มนุษย์ที่ชมพูทวีป มีความสูง ๔ ศอก มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ อายุยิ่งหย่อนขึ้นอยู่กับคุณธรรม สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระวิปัสสี มนุษย์ในชมพูทวีปมีอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระเรวะตะ มนุษย์ในชมพูทวีปมีความสูงถึง ๘๐ ศอก แต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมลง จิตใจหยาบช้าลง เลวลง อายุก็ลดลง ร่างกายก็เตี้ยลง ต่อไปภายภาคหน้ามนุษย์ในชมพูทวีปจะมีอายุเพียง ๑๐ ปี เท่านั้น และตัวจะเตี้ยถึงขนาดต้องสอยมะเขือกิน เรียกยุคนั้นว่า ยุคทมิฬ เป็นยุคที่เสื่อมที่สุดของชมพูทวีป ดอกไม้ประจำชมพูทวีปคือ ชมพู ไม้หว้า เพราะเหตุนี้ ถึงเรียกว่า ชมพูทวีป ชมพูทวีปเป็นทวีปเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรู้ที่ทวีปนี้เท่านั้น

๒. อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสิเมรุ เป็นแผ่นดินกว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ ประกอบด้วยเกาะ และแม่น้ำน้อยใหญ่ มีธาตุแก้วผลึกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเมรุ แสงสะท้อนของธาตุแก้วผลึกทำให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของอมรโคยานทวีปมีสีแก้วผลึก มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก มีใบหน้าวงกลมคล้ายวงพระจันทร์ คนหน้าเหมือนดั่งเดือนแรม จมูกโด่ง คางแหลม มนุษย์ที่อมรโคยานทวีป มีความสูง ๖ ศอก มีอายุ ๕๐๐ ปี ดอกไม้ประจำอมรโคยานทวีปคือ กะทัมพะ ไม้กระทุ่ม

๓. ปุพพวิเทหะทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสิเมรุ เนื้อที่กว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ มีเกาะ ๔๐๐ เกาะ มีธาตุเงินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเมรุ แสงสะท้อนของธาตุเงินทำให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของปุพพวิเทหะทวีปมีสีเงิน มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ มีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง คนหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ มีใบหน้าตอนบนโค้งตัดลงมาเหมือนบาตร มนุษย์ที่ปุพพวิเทหะทวีป มีความสูง ๙ ศอก มีอายุ ๗๐๐ ปี ดอกไม้ประจำปุพพวิเทหะทวีปคือ สิรีสะ ไม้ทรึก

๔. อุตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสิเมรุ มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ เป็นที่ราบ มีธาตุทองคำอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนรุ แสงสะท้อนของธาตุทองคำทำให้ทองฟ้าและมหาสมุทรของอุตรกุรุทวีปมีสีเหลืองทอง มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ รูปร่างงามมีลักษณะใบหน้าเป็นรูป ๔ เหลี่ยม รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ไม่ยึดถือสมบัติ บุตร ภรรยา สามี ว่าเป็นของตน มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีป มีความสูง ๑๓ ศอก มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี มีต้นไม้นานาชนิด ดอกไม้ประจำอุตรกุรุทวีปคือ กัปปรุกขะ กัลปพฤกษ์ ถ้าอยากได้อะไรก็ไปนึกเอาที่ต้นกัลปพฤกษ์จะสมปรารถนา มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปเมื่อตายจากทวีปนี้ ทุกคนจะได้ไปเกิดในเทวภูมิชั้นตาวติงสาห์ภูมิ ในภาษาบาลี อุตร แปลว่า เหนือ เพราะเหตุนี้ ถึงเรียกทวีปนี้ว่า อุตรกุรุทวีป

ทั้ง ๔ ทวีปนี้อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ อาจจะเรียกใจกลางกาแล็กซีว่าเขาพระสุเมรุ และทวีปทั้ง ๔ ที่อยู่รอบๆ ๔ ทิศของเขาพระสุเมรุ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

"ดูก่อนอานนท์ จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างไสวรุ่งโรจน์ โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน ในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทร์พันดวง มีอาทิตย์พันดวง มีขุนเขาสิเมรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มีอปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มีมหาสมุทรสี่พัน มีท้าวมหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์พันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง มีพรหมโลกพันหนึ่ง ดูก่อนอานนท์ นี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างเล็ก ซึ่งมีพันจักรวาลนั้น นี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพันแห่งโลกธาตุ อย่างกลางมีล้านจักรวาลนั้น นี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล"

อ้างอิง : wikipedia

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์